tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Dołącz do zespołu UOTT

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zaprasza do składania ofert kandydatów do roli Specjalista ds. Własności intelektualnej w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii w Warszawie.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii poszukuje pracownika do zespołu Biura ds. Patentów. Szukamy osoby zmotywowanej, otwartej,dbającej o szczegóły i nie boi się nowych wyzwań

Do zadań specjalisty należeć będzie:

 • Odpowiedzialność za organizację i administrację zgłoszeń patentowych;
 • Prowadzenie i koordynacja procesu patentowania zgłaszanych wynalazków;
 • Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów patentowych;
 • Raportowanie w zakresie działań patentowych;
 • Ścisła współpraca z kancelariami patentowymi;
 • Prowadzenie szkoleń/warsztatów z zakresu własności intelektualnej;
 • Ścisła współpraca z pracownikami oraz władzami UW;
 • Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami w zakresie zgłoszeń patentowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe preferowane z obszaru nauk ścisłych;
 • udokumentowane, minimum roczne, doświadczenie w obszarze własności intelektualnej;
 • zainteresowanie rozwojem zawodowym w obszarze własności intelektualnej;
 • mile widziane wykształcenie uzupełniające z zakresu ochrony własności intelektualnej;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • inicjatywa i samodzielność działania;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dbałość o szczegóły;
 • zaangażowanie i profesjonalizm w realizacji zadań;
 • doświadczenie z zakresu opiniowania umów dotyczących praw własności intelektualnej będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 •  stabilne warunki zatrudnienia;
 • stałe miesięczne wynagrodzenie;
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się jednostce ogólnouczelnianej;
 • możliwość udziału w dodatkowych projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Procedura wyboru:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV ze zdjęciemna adres: , do dnia 20 grudnia 2018 r.
 Po ocenie formalnej wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną do Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie

Uczelnia zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu i rozmowy z wybranymi kandydatkami/kandydatami oraz do zakończenia procesu rekrutacji bez podania przyczyny.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane  osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U.  z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
 7. Dane przechowywane  będą  przez okres:  do  odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam  zgodę  na przetwarzanie  moich  danych osobowych  przez  Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

……………………………….                   ………………………………………………………………………….

(miejscowość i data)                   (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)