Menu

Współpraca z Chinami
Publikacje UOTT

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych publikacji wydanych przez UOTT!

Wyróżnienia

                    

         

        

Studia Podyplomowe "Ochrona własności intelektualnej" PDF Drukuj

W ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii uruchomił w roku akademickim 2010/2011 dwusemestralne Studia Podyplomowe „Ochrona własności intelektualnej”. Planowane są cztery edycje studiów ostatnia zostanie uruchomiona w roku 2013/2014. W ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii uruchomił w roku akademickim 2010/2011 dwusemestralne Studia Podyplomowe „Ochrona własności intelektualnej”. Planowane są cztery edycje studiów ostatnia zostanie uruchomiona w roku 2013/2014.

Studia prowadzi Wydział Prawa i Administracji UW, a wykonawcą projektu jest Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW. Studia adresowane są do pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych uczelni wyższych, którzy w przyszłości wspomogą Dziekanów w kwestiach związanych z własnością intelektualną, w tym poprowadzą w macierzystych jednostkach zajęcia dydaktyczne związane z tematyką ochrony własności intelektualnej. Studia mają charakter zamknięty – słuchaczami mogą być wyłącznie pracownicy uczelni wyższej skierowani przez rektora lub kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej. Absolwenci studiów będą przygotowani do prowadzenia zajęć dla studentów uczelni wyższych z zakresu ochrony własności intelektualnej w 3 stopniowym trybie nauczania: 4 godziny podstaw, 15 godzin zajęć ogólnych oraz 15 godzin zajęć specjalistycznych w podziale na różne profile nauczania.

Udział w studiach jest całkowicie bezpłatny dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV, Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.2 - Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. Na program składać się będą zjazdy sobotnio-niedzielne - łącznie 220 godzin zajęć dydaktycznych oraz egzaminów w trakcie roku akademickiego. Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma dyplom ukończenia studiów specjalistycznych.

Program Studiów opracowany został pod patronatem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu Patent PLUS Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Słuchacz uzyskujący świadectwo ukończenia studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu:

1. Ochrona własności intelektualnej w systemie prawa

2. Teoria prawa, prawo cywilne i administracyjne

3. Ochrona prawno - autorska

4. Patenty (wynalazki, wzory użytkowe)

5. Ochrona wzorów przemysłowych

6. Znaki towarowe

7. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych

8. Topografie układów scalonych, odmiany roślin, oznaczenia geograficzne

9. Informacja patentowa- warsztaty

10. Ochrona własności intelektualnej i regulacje dotyczące praw wyłącznych w Uczelni

Kształcenie studentów w zakresie ochrony własności intelektualnej przewidują obowiązujące ministerialne standardy kształcenia dla wszystkich kierunków studiów. Można oceniać, że w bliskiej przyszłości wymiar i zakres obowiązkowego kształcenia studentów może wzrastać.

W roku akademickim 2010/2011 uruchomiliśmy I edycję studiów, w której uczestniczy 60 słuchaczy z uczelni wyższych z całej Polski. Zajęcia I edycji studiów prowadzili wybitni specjaliści prawa patentowego i autorskiego m.in. prof. Krystyna Szczepanowska- Kozłowska, prof. Helena Żakowska- Henzler, prof. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko, dr. Wojciech Machała, prof. Małgorzata Korzycka-Iwanow, sędzia Beata Piwowarska. I edycja studiów zakończy się 19 czerwca 2011 warsztatami z informacji patentowej organizowanymi przez Urząd Patentowy RP. Uroczysta inauguracja II edycji studiów jest planowane na 15 października 2011.


Regulamin studiów podyplomowych

 

Wyszukiwarka

Copyright © 2006-2015, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii