tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Inkubator Innowacyjności

Inkubator innowacyjności

W ramach Projektu realizowane były następujące zadania:

– Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”.

– Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej.

– Zarządzanie portfelem technologii.

– Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Strona Projektu

Studia OWI

Studia OWI

W ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii uruchomił w roku akademickim 2010/2011 dwusemestralne Studia Podyplomowe „Ochrona własności intelektualnej”. Zrealizowane zostały cztery edycje studiów, ostatnia została uruchomiona w roku 2013/2014.

Studia prowadził Wydział Prawa i Administracji UW, a wykonawcą projektu jest Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW. Studia adresowane były do pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych uczelni wyższych, którzy w przyszłości wspomogą Dziekanów w kwestiach związanych z własnością intelektualną, w tym poprowadzą w macierzystych jednostkach zajęcia dydaktyczne związane z tematyką ochrony własności intelektualnej. Studia mają charakter zamknięty – słuchaczami mogą być wyłącznie pracownicy uczelni wyższej skierowani przez rektora lub kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej. Absolwenci studiów będą przygotowani do prowadzenia zajęć dla studentów uczelni wyższych z zakresu ochrony własności intelektualnej w 3 stopniowym trybie nauczania: 4 godziny podstaw, 15 godzin zajęć ogólnych oraz 15 godzin zajęć specjalistycznych w podziale na różne profile nauczania.
Udział w studiach jest całkowicie bezpłatny dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV, Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.2 – Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. Na program składać się będą zjazdy sobotnio-niedzielne – łącznie 220 godzin zajęć dydaktycznych oraz egzaminów w trakcie roku akademickiego. Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma dyplom ukończenia studiów specjalistycznych.

Strona Projektu

BISNEP

bisnepW Polsce działa 30 instytucji w ramach czterech konsorcjów sieci EEN. UOTT był koordynatorem jednego z nich i obejmuje terytorialnie swoim zasięgiem Polskę Północno – Wschodnią. Projekt o nazwie BISNEP był realizowany w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji pod egidą Komisji Europejskiej do 2013 roku. Jego celem była pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom we wchodzeniu na rynki międzynarodowe, poszukiwaniu nowych technologii i wdrażaniu innowacji oraz wskazywanie na możliwości związane z 7 Programem Ramowym. Do zadań członków konsorcjum BISNEP należało także wspieranie działalności innowacyjnej, stymulowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy. BISNEP zapewniał pomoc w odnalezieniu partnera handlowego, prowadzi międzynarodową bazę innowacyjnych ofert i zapytań ofertowych, pomagał w nawiązaniu międzynarodowych kontaktów.

Strona projektu

Kreator Innowacyjności

Kreator innowacyjnościW ramach programu MiNSW Kreator Innowacyjności- wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW uzyskał dofinansowanie na prowadzenie projektu, którego głównym celem było zwiększenie świadomości i umiejętności związanych z tworzeniem przedsiębiorstw typu spin-off dla uzyskania wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego;
kształtowanie kultury przedsiębiorczości w środowisku naukowym, a przez to zmniejszanie barier pomiędzy nauką a gospodarką oraz umiejętność wyboru najskuteczniejszych form komercjalizacji oraz usprawnienie procesów komercjalizacji.
Podstawowym efektem realizacji projektu jest przygotowanie i wdrożenie procedur komercjalizacji wyników badań w tym zakładania spółek typu spin off na uczelniach.

Mierzalnym efektem realizacji zadania będzie stworzenie wzorcowego regulaminu zakładania spółek spin off dla pracowników naukowych i studentów uczelni wyższych przeszkolenie pracowników w tym doktorantów i studentów do zakładania spółek spin off na wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego.

Oczekiwanym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie komercjalizacja wyników badań UW.
Termin realizacji projektu: 30 października 2010 – 30 października 2012.

Strona Projektu

Proceed Envimpact

Proceed

Projekt pt.: „Promocja i koordynacja wynikami badań z dziedziny środowiska w Środkowej i Wschodniej Europie w celu uzyskania zrównoważonego rozwoju, przy wsparciu sieci Enterprise Europe Network” był realizowany w ramach 7 Programu Ramowego współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Strona projektu

Budowanie Świadomości

Budowanie świadomości

„Budowanie świadomości w zakresie wagi komercjalizacji wyników badań dla gospodarki oraz znaczenia ochrony własności intelektualnej dla transferu technologii” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest do pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego i obejmuje działania takie jak: organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań z dziedziny ochrony własności intelektualnej, wydawanie Biuletynu, broszur, publikacji, promowanie tematyki wśród pracowników naukowych UW.

Strona projektu

NOBEL

Projekt „Inwestycja w naukę, inwestycją w przyszłość – wspólna sprawa ośrodków naukowych z Krakowa, Olsztyna i Warszawy”, zwany także jako „Nobel” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”. Konkurs dotyczy przedsięwzięć upowszechniających osiągnięcia nauki polskiej i światowej w procesie kształcenia na poziomie wyższym.

Strona projektu

Patent PLUS

„Patent PLUS Wsparcie patentowania wynalazków”

W ramach programu „Patent Plus– wsparcie patentowania wynalazków” w UOTT od 1 maja 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r. (zgodnie z aneksem Nr 2 do umowy między Uniwersytetem Warszawskim a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego) realizowany był projekt „Opracowanie programu studiów podyplomowych dla kształcenia kadry akademickiej prowadzącej szkolenia z ochrony własności intelektualnej”.

Strona projektu