tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/17/UOTT

WARSZAWA dn. 15/02/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na usługę rzecznika patentowego w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

 

Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie opracowania wynalazku w oparciu o dostarczone materiały, a także dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP:

 1. Wynalazek dotyczy: „Grafenowej matrycy do unieruchomienia enzymu (oksydazy glukozy) i sposób jej otrzymywania”

 

Wymagania obligatoryjne:

– Rzecznik patentowy posiadający doświadczenie w przygotowywaniu zgłoszeń patentowych do UPRP w zakresie bioelektrochemii, chemii, chemii materiałów strukturalnych
– Rzecznik patentowy posiadający uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego
– Rzecznik patentowy posiadający stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego z dziedziny chemii
– Oferent akceptuje bez zastrzeżeń treść załączonej umowy zlecenia wykonania usługi
– Oferent jest gotów podpisać umowę niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o wyborze go jako wykonawcy zlecenia, a rzecznik patentowy może rozpocząć współpracę z wynalazcami.

 

 Wymagania opcjonalne:

– Rzecznik patentowy posiadający wykształcenie w zakresie bioelektrochemii, chemii.

 

Zasady oceny ofert i wyboru wykonawcy:

– spełnienie wymagań obligatoryjnych

– cena

 

W przypadku otrzymania dwóch lub więcej ofert porównywalnych cenowo, podstawą do dokonania wyboru wykonawcy będzie spełnienie wymagań opcjonalnych.

Składając ofertę, oferent potwierdza gotowość podpisania  załączonej umowy.

Załącznik: Umowa zlecenia wykonania usługi

 Ofertę proszę przesłać do dnia 21 lutego 2017 r. na adres

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

DO POBRANIA

Umowa z rzecznikiem patentowymZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/17/UOTT

WARSZAWA dn. 15/02/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na usługę rzecznika patentowego w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

 

Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie opracowania wynalazku w oparciu o dostarczone materiały, a także dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP:

 1. Wynalazek dotyczy: „System obracania segmentów czaszy parasola”
 2. Wynalazek dotyczy: „System krótkotrwałej pamięci zamknięcia zamka kluczem”

 

Wymagania obligatoryjne:

– Rzecznik patentowy posiadający doświadczenie w przygotowywaniu zgłoszeń patentowych do UPRP z nauk technicznych

– Oferent akceptuje bez zastrzeżeń treść załączonej umowy zlecenia wykonania usługi.

– Oferent jest gotów podpisać umowę niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o wyborze go jako wykonawcy zlecenia, a rzecznik patentowy może rozpocząć współpracę z wynalazcami.

 

Wymagania opcjonalne:

– Rzecznik patentowy posiadający doświadczenie z dziedziny mechaniki oraz nauk technicznych

 

Zasady oceny ofert i wyboru wykonawcy:

– spełnienie wymagań obligatoryjnych

– cena

 

W przypadku otrzymania dwóch lub więcej ofert porównywalnych cenowo, podstawą do dokonania wyboru wykonawcy będzie spełnienie wymagań opcjonalnych.

Składając ofertę, oferent potwierdza gotowość podpisania  załączonej umowy.

Załącznik: Umowa zlecenia wykonania usługi

 Ofertę proszę przesłać do dnia 21 lutego 2017 r. na adres

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

DO POBRANIA

Umowa z rzecznikiem patentowymZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/17/UOTT

WARSZAWA dn. 13/02/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na obsługę prawną w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 Usługi prawne dla Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „Inkubator innowacyjności +”:

 1. Analiza i opracowywanie umów dot. usług/prac badawczo-rozwojowych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
 2. Udział w negocjacjach pomiędzy przedsiębiorcami i innymi instytucjami publicznymi i prywatnymi, a Zamawiającym.
 3. Spotkania konsultacyjne z pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego siedzibie Zamawiającego.
 4. Ścisła współpraca z pracownikami Zamawiającego.
 5. Inne czynności konieczne do wykonania zlecenia.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia:

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 93, III piętro, 02-089 Warszawa

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

 Od 1.03.2017 do 31.12.2018

Do 30 godzin zegarowych w danym miesiącu

 

 1. Wymagania obligatoryjne:
 • udokumentowanie zrealizowania co najmniej jednej usługi na rzecz uczelni publicznych lub instytucji z sektora finansów publicznych polegające na świadczeniu usług prawnych z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej lub komercjalizacji w okresie ostatnich 24 miesięcy;
 • zespół składający się z co najmniej 4 adwokatów, radców prawnych lub prawników zagranicznych uprawnionych do wykonywania stałej praktyki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej i wpisanych na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką lub okręgową radę izby radców prawnych;
 • wyznaczenie koordynatora obsługi prawnej dla Uniwersytetu Warszawskiego, będącego adwokatem, radcą prawnym lub prawnikiem zagranicznym uprawnionym do wykonywania stałej praktyki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wykonującym jeden z ww. zawodów przez okres co najmniej 3 lat, a który w okresie ostatnich 24 miesięcy świadczył co najmniej dwóch usług obejmujących świadczenie pomocy prawnej lub wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa autorskiego lub własności intelektualnej;
 • gotowość podpisania umowy niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o wyborze oferenta jako wykonawcy we wskazanej części zlecenia.

 

 1. Kryteria wyboru oferty:
 • spełnienie wymagań obligatoryjnych;
 • cena w formie stawki godzinowej z tytułu wynagrodzenia za usługę prawną
 • doświadczenie w realizacji usług w doradztwa prawnego w zakresie prawa własności intelektualnej w okresie ostatnich 24 miesiące potwierdzone referencjami lub oświadczeniami podmiotu składającego ofertę wraz z podaniem danych kontaktowych osób mogących potwierdzić referencje (imię, nazwisko, nazwa podmiotu i telefon kontaktowy )

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o oferowaną cenę – 60%, oraz doświadczenie w świadczeniu podobnych usług w zakresie prawa własności intelektualnej potwierdzone referencjami – 40 %.
Kryterium cena otrzyma maksymalnie 60 punktów, kryterium doświadczenie – 40 punktów.

Ilość punktów poszczególnym ofertom za kryterium cena, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Pi (C) = Cena najniższa x 100 pkt.
C – Cena oferty badanej
i – numer oferty badanej
Pi – liczba punktów za kryterium „cena” (oferty badanej)
Cena oferty – cena brutto z formularza oferty
Ilość punktów poszczególnym ofertom za kryterium doświadczenie, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Pi (D) = ∑Bz
Pi (D) – liczba punktów za kryterium „doświadczenie” (oferty badanej)
Bz – suma punktów za referencje od 1 do 3 punktów:
1 referencja – 1 punkt

2 referencje – 2 punkt
3 referencje – 3 punkty
Powyżej 4 referencji – 4 punkty
Ostateczna ocena punktowa dla oferty „i” będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria::
Pi= 0,6* P(c) + 0,4 *P(D)
Gdzie:
Pi – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i”
P (C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „C”
P(D) – ilość punktów jakie otrzyma cena netto z oferty za całość zamówienia

 

 1. Sposób i termin złożenia oferty

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adresy: w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego 2017 do godziny 12.00.

 

 1. Wymagane dokumenty:

– formularz oferty

– referencje lub oświadczenie podmiotu składającego ofertę wraz z podaniem danych kontaktowych osób mogących potwierdzić realizację usług w zakresie prawa własności intelektualnej.

 

 1. Wybór oferty

 Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferty.

W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w termie 3 dni od zakończenia postępowania. Strony zawrą umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 30 dni.

 

 1. Okres związania ofertą

30 dni

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

DO POBRANIA

Ogloszenie – uslugi prawne Inkubator Innowacyjnosci +

Formularz ofertowy – usługi prawne Inkubator +