tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/UOTT/2018

WARSZAWA dn. 02/02/2018 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na zakup materiałów światłowodowych w ramach projektu „Inkubator innowacyjności +” według poniższych kryteriów.

Przedmiot zamówienia:

 • Dokonanie wstępnego audytu zarządczego, w sytuacji analizowania opcji wydzielenia spółki typu spin-off ze struktur Uniwersytetu Warszawskiego
 • Opracowanie wstępnej strategii biznesowej nowego przedsięwzięcia typu spin-off
 • Aktywna współpraca z zespołem, w celu opracowania oferty handlowej nowego przedsięwzięcia typu spin-off

Miejsce realizacji zamówienia:

Warszawa

Termin realizacji zamówienia:

luty 2018- czerwiec 2018

Wymagania obligatoryjne:

 • doświadczanie w prowadzeniu firm, najchętniej na szczeblu zarządu lub dyrektora zarządzającego
 • certyfikat z zakresu prowadzenia projektów – typu P30 albo lean manufacturing;

Kryteria wyboru oferty:

 • cena 60 %
 • doświadczenie w ciągu ostatnich 12 lat w realizacji projektów doradczych w zakresie marketingu lub sprzedaży, szczególnie w zakresie wsparcia opracowania nowych produktów – 10 %
 • doświadczenie w organizacji spółek typu start-up, na szczeblu zarządu lub jako współwłaściciel, najchętniej związanymi ze środowiskiem akademickim (na przykład typu spin-off) – 10 %
 • doświadczenie w działaniach szkoleniowych, coachingowych lub mentorskich w zakresie przedsiębiorczości (co najmniej w wymiarze 150 godzin roboczych) – 10 %
 • doświadczenie w innych działaniach szkoleniowych, coachingowych lub mentorskich, w tym najchętniej dotyczące współpracy ze środowiskiem akademickim (co najmniej w wymiarze kolejnych 150 godzin roboczych) – 10 %
 • powyższe doświadczenia muszą być udokumentowane stosownymi kopiami dokumentów (wyciągi z KRS lub certyfikaty, faktury, umowy, etc.), poświadczonymi przez Oferenta za zgodność z oryginałem.

Sposób i termin złożenia oferty

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adresy: m.wrona@icm.edu.pl; mdenkiewicz@uott.uw.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2018 do godziny 12.00

Wymagane dokumenty:

 • formularz oferty
 • dokumenty poświadczające doświadczenia udokumentowane stosownymi kopiami dokumentów (wyciągi z KRS lub certyfikaty, faktury, umowy, etc.), poświadczonymi przez Oferenta za zgodność z oryginałem.

Wybór oferty

Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferty.

W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w termie 3 dni od zakończenia postępowania. Strony zawrą umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 30 dni.

Okres związania ofertą

30 dni

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.


Do pobrania

Formularz oferty